HISTORIE

Základní článek Hnutí Brontosaurus Mařatice vznikl v roce 1993.

Skupina mladých lidí, jež ZČ HB Mařatic založila, pořádala letní tábory v regionu Bílé Karpaty i již před zmíněným jeho založením, tehdy pod hlavičkou Československého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Vlčnov. První tábor se uskutečnil v roce 1985 na zámku v Bojkovicích. Na něj navázaly dva po sobě jdoucí tábory v roce 1986 a v roce 1987 letní tábor ve Strání - Květná, CHÚ Nová Hora.

V roce 1989 přišli nadšenci, vedení Jiřím Škárou a Pavlem Jančářem na Hutě u obce Žítková. Lační po nové práci pro přírodu shlédli aktuální stav Hutí. Spatřili rozlehlé území zarostlé náletovými dřevinami, třtinou křovištní a válečkou prápořitou, v horní části intenzivně sešlapané a eutrofizované nepřiměřeně velkým stádem ovcí. Jen na malé ploše našli početnější skupiny vzácných vstavačovitých rostlin (orchidejí). Hned v následujícím roce 1990 zde uspořádali první letní ochranářský tábor a začali od nejcennější plochy. V roce 1993 založili vlastní sdružení ZČ HB Mařatice pod nímž probíhá údržba přírodní rezervace Hutě až do současnosti.

Po několika letech práce stala z malé plošky hektarová druhově bohatá louka, již stačí již jen udržovat pravidelným kosením a plocha se začala dále rozšiřovat. Postupem času se na Hutích znovu objevily dříve zde nezvěstné druhy, vzácné druhy zvětšily své populace, druhová pestrost na nejcennějších plochách stoupala.

V 1996 zde bylo zjištěno 80 druhů na ploše 30 m2 a tento počet se stále postupně zvětšuje. Na svazích se začínají "krystalizovat" rostlinná společenstva, která dříve zanikala pod dominujícími agresivními druhy. Současná rozloha udržované plochy je zhruba 10 hektarů. Brigádníci dále rozšířili svou péči i o obnovu přestárlých ovocných stromů a o extenzívní pastvu ovcí.

Biologická diverzita na Hutích se neustále zvyšuje, k čemuž přispívá i kvalitní ruční práce. Jen částečně se využívá těžká a nespolehlivá mechanizace. Současný stav lokality však nemůže svádět k uspokojení. Při přerušení prací by se pracně budovaná rovnováha zhroutila, nastal by rychlý návrat k neutěšenému stavu před započetím prací a dosavadní úsilí by bylo zhaceno.

Přehled pořádaných táborů naleznete v připojeném souboru.