Rezervace Hutě

p1000419.jpg
seceni

Přírodní rezervace Hutě (12,22 ha) se rozkládá na severozápadních svazích Vlčího vrchu, kde sesunuté kyselé pískovce chabovského souvrství vytvořily s vápenitým podložím bělokarpatské jednotky magurského flyše rozsáhlé pole svahovin, v němž se rychle střídají kyselá místa s bazickými. Ve vrstvě svahovin se rozlévají prameny do slatinných mokřadů a mokřadních luk, někdy voda zůstává na jílovitém podloží v pohybu těsně pod půdním povrchem a dosáhnou ji jen hlubokokořenící rostliny. Na sušších i vlhčích místech vzácně vystupují jednotlivé kameny. Reliéf se mění velmi rychle a náhle. Mikroklimatické podmínky se dále zvýrazňují přítomností drobných lesíků a výrazných břehových porostů Žitkovského potoka. Hutě patřily dříve mnoha vlastníkům a kousek po kousku byl proto obhospodařován jinak. Všechny tyto faktory se sečetly v jednu velkou mozaiku, která nemá jinde obdoby. Rostlinná společenstva se zde rychle mění, druhová rozmanitost cévnatých rostlin, mechů a lišejníků je značná.

Mapu rezervace si můžete prohlédnout zde.

A tady je letecký snímek základny

Následuje seznam jednotlivých lokalit s podrobnějšími popisy a fotografiemi.

 • Bulty
  Nevelký mokřad kolem stružky (járku) je nápadný výraznými bulty ostřice latnaté. Nyní jsou méně mocné, neboť byly při prvním pokosení mokřadu ořezány křovinořezem.
 • Kruhová louka
  Velmi náročná plocha, která byla až do roku 1994 zcela zarostlá třtinou křovištní.
 • Kruštíková louka
  Spojnice mezi pastvinou a stezkou na Vlčí vrch
 • Lanovka
  "Lanovka" je svažitá louka, na níž stojí pozůstatek lanovky, postavené pravděpodobně k těžení dřeva.
 • Louka nad táborem
  Nyní jste na místě pro Hutě vpravdě historickém. Stávala zde malá huť, jejímiž pozůstatky jsou zřetelné vyvýšeniny s vegetací náročnou na živiny. Právě zde byl také v roce 1990 postaven první tábor.
 • Louka pod hranicí
  Na louce pod hranicí naleznete řídký porost se smilkou tuhou a s travami a ostřicemi typickými pro pasené plochy na mělkých půdách.
 • Malý mokřad
  Malý mokřad patří k plochám s bohatou historií. Byl hned v roce 1990 vytipován jako perspektivní lokalita díky výskytu prstnatce májového. Malá část byla hned v roce 1990 pokosena.
 • Malý sad
  Malý sad představuje pokračování Velkého sadu
 • Muldy
  Tato plocha je místem s vysokou aktivitou sesuvů, což je patrné z "muldovitého" charakteru terénu.
 • Nad chalupou Neužilových
  Sesuvný, na kosení náročný, terén.
 • Pastvina
  Dolní část luk nad seníkem pana Machaly (nyní Kročila) se rozkládá na pozemcích pana Gabrhela a ještě v prvních letech tábora byla extenzivně přepásána kozami.
 • Stráň
  Dosti zachovalá svahová loučka, navazující na komplex Velkého sadu
 • Šikmá loučka
  Šikmá loučka, spontánně pojmenovaná podle příkrého sklonu, je spolu s loukou "nad táborem" nejdéle kosenou plochou v historii letních táborů v PR Hutě.
 • Šikmý sad
  Šikmý sad je výrazným krajinotvorným prvkem, jeho kosení je důležité z hlediska koloběhu živin v rezervaci.
 • Velký mokřad
  Mokřady, močály, močáry, močiary, bariny, mokraziny, mokradla a palachy jsou v současné krajině značně ohrožené.
 • Velký sad
  Střední část rezervace Hutě zaujímá starý švestkový sad.